LAKE SIDE

Informatieplatform van de toekomstbuurt op Tour & Taxis

WONEN EN WERKEN OP EEN ICONISCHE LOCATIE

729 appartementen

100 co-living units

37000 m² kantoorruimte

688 ondergrondse parkings

1800 fietsenstallingen

Uitzonderlijk design, duurzaamheid en sociale mixiteit vormen de basis voor de residentiële ontwikkelingen op Tour & Taxis. De eerste residentiële ontwikkeling Park Lane is hier alvast het sprekend voorbeeld van en Lake Side zal zelfs een stapje verder gaan op vlak van technieken en materialiteit.

Voor deze toekomstige stedelijke wijk in het groen hebben de urbanisten en architecten zich laten inspireren door een combinatie van de traditionele Brusselse bouwvorm en een campus model. Nextensa ontwikkelt met Lake Side het laatste deel van de stadswijk Tour & Taxis en kiest bewust voor een doordacht gebruik van materialen en hun duurzaamheid, geavanceerde technologieën en toekomstbestendige, hernieuwbare energieconcepten. Met dit nieuwe vooruitstrevende bouwproject bieden we een antwoord op verschillende uitdagingen op sociaal, stedelijk, milieu- en mobiliteitsgebied.

Een kantorenpaviljoen volledig in hout opgetrokken zal fungeren als exemplarisch kantoorgebouw op vlak van energie en circulariteit met ruime terrassen.

Richting Havenlaan zal een gemengde hoogbouw in U-vorm opgetrokken worden, waarbij de westelijke zijde een kantoorbestemming krijgt en de oostelijke zijde een appartementsgebouw wordt. In de sokkel van dit geschakeld gebouw komt een atrium met veel lichtinval en commerciële ruimten die heel wat passage en activiteit zullen opwekken.

Het project strekt zich uit van diep in het park tot aan de Havenlaan. Het is een samenspel van een alleenstaand elegant parkgebouw in het groen naast een cluster van aaneengeschakelde gebouwen met wisselende hoogtes die een eiland vormen rond een centrale binnentuin of courtyard.

Naast de gemeenschappelijke binnentuin en de uitbreiding van het park komen er ook groendaken op de lagere gebouwen. Alle appartementen worden voorzien van terrassen die uitkijken op de Brusselse skyline, het park en de historische gebouwen van Tour & Taxis. Sommige woningen kijken zelfs uit op het water van het kanaal of van de vijvers.

TIJDLIJN

Klik op de titels voor meer info

2017 - Bijzonder Bestemmingsplan

De ontwikkeling van Tour & Taxis is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen. Toen in 2001 het Gewestelijk Bestemmingsplan werd goedgekeurd, was de toekomst van Tour & Taxis nog onduidelijk. Pas in 2009, na een lang parcours van burgerparticipatie, legde de Gewestregering de grote lijnen van de herbestemming vast in een Richtplan. De Stad Brussel en het Brussels Gewest werkten die lijnen in detail uit in een Bijzonder Bestemmingsplan of BBP dat in 2017 gepubliceerd werd. Op basis hiervan kon Nextensa starten met het definiëren van een Masterplan voor de nog te ontwikkelen zones en gebouwen.

2019-2021 - Masterplanning Lake Side

Het Rotterdamse bureau MVRDV wordt aangesteld als Masterplanner voor Lake Side. De opdracht van de masterplanner is om de stedenbouwkundige eisen en architecturale, sociale en ecologische ambities te vertalen in een concreet concept en volumestudie. De visie van duurzaamheid van de bouwheer Nextensa worden hierbij optimaal uitgedragen. Lees hier Nextensa’s duurzaamheidsrapporten van 2021 en 2022.

2021 - Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan bepaalt de kwaliteit van de toekomstige architectuur en wordt opgemaakt in samenspraak met de Bouwheer, de Masterplanner en de Brusselse Bouwmeester. Het houdt rekening met het historische erfgoed van Tour & Taxis en de omliggende wijken. Zo zal baksteen primeren als bouwmateriaal en wordt het terras aan elke woning een must. Bekijk hier de moodboards van Park Lane die eenzelfde vormentaal spreken als de intenties voor de gevels en kleuren van Lake Side.

2021 - Aanstelling landschapsarchitect

Bureau Bas Smets, dat ook reeds het park van Tour & Taxis en de omgevingsaanleg van Park Lane voor zijn rekening nam, wordt opnieuw aangesteld als landschapsarchitect om een fluïde continuiteit te garanderen. Lees hier het interview.

25.08.2021 - Open call architectuur

Officiële oproep aan nationale en internationale architecten om deel te nemen aan de ontwikkeling van het Lake Side project. Meer dan 50 bureaus dienden hun kandidatuur in.

01.11.2021 - Bekendmaking Architecten

Samen met de Brusselse Bouwmeester en de Masterplanner MVRDV selecteert Nextensa een coörinerend architect en 7 architectenbureaus op basis van hun ingezonden kandidaturen en live pitch. Zij overtuigden ons op vlak van design, ruimtelijke visie, innovatie en hun visie op duurzaamheid. Lees hier het bericht over de winnaars.

2022 - Start design- en coördinatiemeetings

Masterplanner, coördinerend architect en architectenbureaus zitten wekelijks rond de (teken)tafel om het ontwerp in goede banen te leiden. Ook de technieken worden besproken en sonderingen voor geothermie worden uitgevoerd. Ingenieur stabiliteit en akoustiek worden aangesteld en wind- en zonnestudies worden opgestart om optimale ligging van terrassen in te schatten.

Tussen 2020 en 2023 - Projectvergaderingen

Een projectvergadering is een werkmeeting tussen verschillende partijen (BMA, gewest Brussel, stad Brussel, …) om de kwaliteit van de stedenbouwkundige en architecturale projecten te beoordelen. Dit geeft richting en stuwing aan de Bouwheer die ondertussen werkt aan een totaalconcept dat voldoet aan de voorwaarden en verwachtingen van urban.brussel. Typologie van appartementen worden besproken, oriëntatie, afwerkingen en oppervlakten. Ook de ratio aan opgelegde betaalbare woningen wordt gerespecteerd. Ondertussen hadden reeds 6 projectvergaderingen plaats.

Najaar 2022 - voorjaar 2023 - Informatierondes met Stakeholders

Op initiatief van de Bouwheer worden een aantal Stakeholders uitgenodigd om de eerste plannen in te kijken. Deze meetings, waarop adviezen en ideeën worden uitgewisseld, zijn inspirerend en zorgen ervoor dat de buurt betrokken is van bij het begin bij het project. De Bouwheer heeft ondertussen gesprekken gehad met: Leefmilieu Brussel, Perspective.brussels, SAU, Havengemeenschap, Quartier Maritime, Bral enz. Bent u betrokken partij of vertegenwoordigt u een buurtcomité? Vraag hier contact op.

30.03.2023 - Indiening Bouwvergunning
25.09.2023 - Volledigheidsattest bekomen

De vergunningverlenende instanties hebben de volledigheid van de ingediende dossiers geverifieerd.
Aangezien het dossier van Lake Side een gemengd aanvraagdossier is, moesten twee afzonderlijke adviezen worden uitgebracht: één door URBAN voor de verificatie van de documenten voor de stedenbouwkundige vergunning en één door LEEFMILIEU Brussel voor de milieuvergunningsaanvraag. Het volledigheidsattest van URBAN bereikte ons op 27 juli 2023 en dat van LEEFMILIEU Brussel op 22 september 2023. Vanaf de datum van de laatste kennisgeving van volledigheid start de termijn tot de definitieve beslissing (toekenning of weigering). In ons geval is deze termijn maximaal 450 dagen. Uiterlijk in december 2024 zullen we dus nieuws krijgen.

Milieu-effectenstudie conclusies Q1 2024
Verwacht Q2 2025 - Bouwvergunning
Verwacht Q2 2025 - Start van de ondergrondse parking
Verwacht 2026 - Start van de commercialisering
Verwacht 2031 - Einde der bouwwerken

CARBON FOOTPRINT:
Het project zal minimaal 10% energie-efficiënter zijn dan de eisen opgelegd door de Brusselse overheid en zal geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen maar verwarmen en koelen met een geothermische installatie. Met behulp van zonnepanelen zal een deel van de benodigde energie lokaal geproduceerd worden.
De recuperatie van de totaliteit van het regenwater dat op de projectzone valt en gedeeltelijk ook grijs water (bvb afkomstig van de douches) zal gerecupereerd worden.
Nextensa wil niet enkel de (energie)verbruiken drastische reduceren, maar zet ook in op carbon footprint van de bouwmaterialen.
Het inzetten van kwalitatieve materialen met hernieuwbare of gerecycleerde componenten komende uit de regio krijgen de voorkeur.. Er wordt onderzocht hoe materiaalpaspoorten opgebouwd kunnen worden zodat de gebruikte materialen later teruggewonnen kunnen worden (urban mining).

ZACHTE MOBILITEIT:
Gemotoriseerd vervoer wordt verplicht om aan de rand van Tour & Taxis ondergronds te gaan en op de site kan enkel gewandeld en gefietst worden met uitzondering van dienstverkeer. De ondergrondse Lake Side parking zal een aparte inrit en uitrit krijgen via de Anna Bochlaan.
Bijna alle fietsenstallingen worden bovengronds aan de ingang van de gebouwen voorzien zodat een snelle toegang tot de woningen mogelijk is. Er is ook overdekte parkeerruimte voor cargofietsen en fietskarren voorzien. Tour & Taxis is zeer goed ontsloten met verschillende buslijnen, en de Suzan Daniel voetgangers- en fietsersbrug richting het Noordstation en binnenkort ook een tramtracé.

BIODIVERSITEIT:
Het masterplan voorziet een vergroting van het park zodat een groene vinger zich uitstrekt vanaf het park, over de ganse site van Tour & Taxis tot aan het kanaal. In het ontwerp van Bureau Bas Smet worden de uitbreiding van het park, de grote binnentuin en de nieuw gecreëerde groenzones tussen de verschillende gebouwen aangeplant met een scala aan bloemrijke grassen, planten en (boom)struiken om de diversiteit van de site nog verder te verhogen. Lees hier het interview met Bas Smets.
De groendaken en het dak boven de parking worden als retentiedak ontworpen. Dit betekent dat de daken meer en langer het regenwater vasthouden om ook in drogere perioden de planten te voeden en te zorgen voor een vertraagde afvoer. Mede dankzij de uitgestrekte vijvers zullen vogels, insecten en gewassen aangetrokken worden om te gedijen op de site. Er zal veel minder fijn stof aanwezig zijn dan gemiddeld in de stad waarneembaar is. Niet enkel de levenskwaliteit maar ook de luchtkwaliteit gaat er erg op vooruit.

COMMUNITY:
Lake Side wordt een bruisende wijk met meer dan 700 woningen en de intentie om een 100-tal kamers te voorzien als een co-living concept. Bewoners, kantoormedewerkers, bezoekers en retail- horeca- en winkelgangers zullen samen tot een community-gevoel bijdragen. Het project is als dusdanig ontworpen om doorgangen en ontmoetingsplekken te faciliteren. Zo komen er een aantal voetgangersstraten van en naar het park, Gare Maritime, Anna Bochlaan en vijvers. Heel het gebied op en rondom Tour & Taxis verrijkt de socio-economische impact en prikkelt bezoekers om dit toegankelijke stadsdeel te ontdekken.

Ontwikkelaar: Nextensa
Masterplanning: MVRDV – Rotterdam
Ontwerparchitecten:
HUB - Antwerpen
Polo Architects – Antwerpen
Binst Architects - Antwerpen
Effekt - Kopenhagen
Cobe – Kopenhagen
3XN – Kopenhagen
MVRDV – Rotterdam
Uitvoerend en coördinerend architect: Bureau Bouwtechniek – Antwerpen
Landschapsarchitect: Bureau Bas Smets – Brussel
Stabiliteitsingenieur: Ney & Partners – Brussel
Studiebureau speciale technieken: CES – Asse
Studiebureau Akoestiek : De Fonseca - Grimbergen
Veiligheis- gezondheidscoordinatie : Bopro – Gent

Deze partnerlijst en aannemingspartijen zullen aangevuld of aangepast worden naargelang contractuele vooruitgang.

Vragen

LAKE SIDE

Wat is Lake Side in een notendop?

Lake Side bevindt zich ten noorden van Gare Maritime en de vijvers. Solitair Parkgebouw en 14 gebouwen rond een groene Courtyard met ongeveer 514 woningen van diverse types (studio tot 4 slaapkamers) en 100 co-living units. Ongeveer een vijfde van het project zullen betaalbare woningen worden, volgens de opgelegde normen van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP).
Geschakeld U-vormig gebouw met gemengd gebruik kantoren (ongeveer 26.000 m²) en residentieel (ongeveer 215 woningen). Kantorenpaviljoen van ongeveer 11.700 .

In het project wordt ook ruimte voorbehouden voor 4.000 publieke voorzieningen en 3.000 commerciële functies.

Ondergrondse parking met ongeveer 688 plaatsen.

Meer dan 1800 fietsenstallingen waarvan het merendeel bovengronds om de toegankelijkheid te vergemakkelijken.

ARCHITECTUUR

Waarom verschillende architecten en buitenlandse kantoren?
Meer dan 50 architectenbureaus dienden hun kandidatuur in om mee te denken aan het design en concept voor Lake Side. Om genoeg diversiteit en identiteit aan de gebouwen te garanderen, kozen we voor een mix aan architecten die ons overtuigd hebben van hun visie. We keken daarbij niet naar grootte of locatie van het kantoor maar wel naar hun eigenheid, reputatie, referenties, professionaliteit en creativiteit. 3 kantoren komen uit Denemarken (Cobe, Effekt, 3XN) maar dit is een toevalsfactor. Zij overtuigden ons op vlak van design, ruimtelijke visie en innovatie. De Masterplanner is een bekend kantoor uit Rotterdam (MVRDV) en de andere kantoren zijn van Belgische oorsprong (Polo, Binst, Hub). De landschapsarchitect Bureau Bas Smets kozen wij vanuit een goede ervaring uit het verleden. Zij zijn namelijk al verantwoordelijk voor de groenaanleg op Tour & Taxis en in de woonwijk Park Lane.

Hoe hoog worden de gebouwen?
De gebouwen hebben allemaal een verschillende hoogte en gaan van 5 verdiepingen aan de zijde van de vijvers tot 30 verdiepingen aan de Anna Bochlaan. Om zoveel mogelijk groenruimte te behouden en toch een antwoord te bieden op de grote nood aan woningen, was de logische oplossing om met hoogbouw te werken. We voorzien op deze manier wat het BBP oplegt aan residentiële invulling, inclusief betaalbaar wonen. De densiteit versterkt in dit stadsdeel maar als er één plek is waar we hogere woonvolumes op een harmonieuze manier met elkaar kunnen verbinden, is het wel hier.

FUNCTIES

Wordt het Tour & Taxis park verkleind door de nieuwe residentiële wijk?
Het bestaand park wordt volledig behouden en heel wat nieuwe groene vlakte wordt aangelegd. Het vroegere rangeerstation dat nu gebruikt wordt als eventparking wordt de basis voor de nieuwe gebouwen. In het midden wordt een groene binnentuin gecreëerd van 5.550 . Deze Courtyard met aanplanting van struiken, gewassen en bomen, volgt de topografieën die al aanwezig zijn op het niveau van het park en de vijvers. Binnen deze intieme groene ruimte met zijn heuvels en open ruimtes voor activiteiten, kunnen spontane ontmoetingen tussen buren plaatsvinden op een wandelpadje of bankje.

Welk soort retailconcepten worden voorzien?
Enerzijds wordt er ongeveer 3000 voorzien aan retail- en horecaconcepten op de gelijkvloers verdiepingen van gebouwen in beide zones. Anderzijds, worden ook 4000 voorzien aan openbare voorzieningen zoals bvb vormingscentra, bibliotheek, sportfaciliteiten enz…

AANBOD

Zijn er betaalbare en/of sociale woningen voorzien?
Ruim een vijfde van de nieuwe woningen kaderen binnen het concept betaalbaar wonen. Deze voorwaarde is voorzien in het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP). De bedoeling is om een gezonde sociale mix te creëren waarin kwaliteitsvolle én betaalbare woningen deel uitmaken van een groter geheel. Belangrijk om weten is dat de betaalbare woningen dezelfde ruimtelijke en architecturale kwaliteit zullen hebben dan de andere woningen en er geen verschil merkbaar zal zijn aan bijvoorbeeld gevels, schrijnwerk, buitenruimtes enz.

In de ontwikkeling Park Lane op Tour & Taxis werden trouwens ook al betaalbare woningen voorzien in de gebouwen Gloria, Franklin, Imperial en deels Liberty waaruit blijkt dat wij als bouwheer de sociale mixiteit, zonder inboeten op kwaliteit, kunnen waarmaken.

Bovenop deze factor betaalbaar wonen, nemen wij vele andere initiatieven om de sociale cohesie te stimuleren en om de site toegankelijk te maken voor iedereen: het park met vele sport- en ontspanningsmogelijkheden, het openen van de ommuring op verschillende plaatsen, de aanleg van een speeltuin en vijvers aan Gare Maritime en natuurlijk de vele events die duizenden bezoekers aantrekken.

MOBILITEIT

De milieu-effectenstudie zal dit thema mobiliteit uitvoerig behandelen. Meer informatie zal volgen na het verkrijgen van de eerste nota’s hierover.

Wat is het verwachte verkeersvolume?
Volgens voorlopige mobiliteitsstudies zal het verwachte verkeersvolume tijdens piekuren vrij standard zijn voor een woonomgeving en kan het beheer ervan dus eenvoudig worden gewaarborgd met één enkele in- en uitgang aan de ondergrondse parking. De meeste voertuigen zullen via de Anna Bochlaan komen langsheen de Havenlaan. De in- en uitrit van de Lake Side parkeergarage zijn gescheiden om congestie op één plek te voorkomen. De inrit van de parking bevindt zich onder het gebouw B01. De uitrit bevindt zich 130 meter verder onder het B12 gebouw.

Is er genoeg parkeergelegenheid?
De site Tour & Taxis voorziet momenteel al in een grote publieke parking Esplanade( 650 pl) langsheen het Herman Teirlinckgebouw en twee semi-publieke parkings in de Park Lane woonwijk: Parking Park Lane (962 pl) en Parking Park Lane II (256 pl in aanbouw). Samen kunnen deze parkings meer dan 2000 voertuigen ontvangen hetgeen ruim voldoende is voor de huidige medewerkers, residenten en bezoekers op de site.

De Lake Side parking voorziet bijkomend in 688 plaatsen voor auto’s en motorfietsen en zal ook semi-publiek ingezet worden.

De regelgeving staat meer plaatsen toe maar het aanbod wordt bewust verlaagd om het gebruik van de auto te demotiveren, te anticiperen op de komende ontwikkelingen van nieuwe openbaar vervoer tracés en het bannen van gemotoriseerde voertuigen (2035).

Bovendien is Tour & Taxis een wijk die inspeelt op de internationale tendens van ’the 15 minutes neighborhood’: een voorbeeldwijk, van waaruit alle dagelijkse activiteiten in minder dan 15 minuten zonder auto bereikbaar zijn. De nieuwe Suzan Daniel brug over het kanaal, zorgt ervoor dat het Noordstation op minder dan 10 minuten wandelen ligt en een shuttledienst pendelt voortdurend van en naar Tour & Taxis.

Er zijn verschillende fiets- en stepdeelsystemen aanwezig op de site die een vlotte verbinding met het centrum van Brussel mogelijk maken.

Komt er bijkomend openbaar vervoer?

Er werd door de Brusselse overheden beslist in de aanleg van een nieuwe tramlijn die in eerste instantie het Noordstation zal verbinden met de metrohalte Belgica en halt zal houden aan Tour & Taxis. De start der werken is actueel niet gekend.

De MIVB onderzoekt bovendien de mogelijkheid om een bushalte te voorzien op de Anna Bochlaan. Dit werd door ons ook aangeduid/aangevraagd in de vergunning.

 

PROCEDURE

Hoelang duren de werken?
De vergunning werd aangevraagd op 30 maart 2023. Eens de bouwvergunning toegekend wordt, kunnen de werken starten aan de ondergrondse parking. Nadien worden de gebouwen opgetrokken in verschillende fases. De bouw zal naar verwachting een 7-tal jaar in beslag nemen.

Wanneer gaat de verkoop van start?
De verkoop zal pas van start gaan nadat de ondergronds parking werd aangelegd. Dit zal vermoedelijk pas tegen einde 2025 zijn.

Waar kunnen kandidaten voor retail, aankoop of huur van kantoren zich aanmelden?
Wanneer kandidaten vroeg genoeg contact opnemen, hebben zij nog inspraak op de indelingen en technieken van hun units. Aanmelden kan via volgend e-mail adres: sales@nextensa.eu

Hoe blijven we op de hoogte van de evolutie van dit project?
Deze website zal regelmatig een update krijgen waarin o.a. persberichten, interviews met architecten en bereiken van milestones aangevuld zullen worden. Wilt u zeker uitgenodigd worden op buurtinformatiemomenten, meldt u dan op onze nieuwsbrief hier.

Events

25
April 2023

Persconferentie

Gare Maritime, Picardstraat 11 - 1000 Brussel
Coming soon

Informatiemoment op Tour & Taxis

Coming soon

Opening Lake Side Expo Lounge op Tour & Taxis

De Anna Boch laan wordt een levendige nieuwe as van en naar de Havenlaan

Contacteer Nextensa

Contacteer ons voor meer informatie of om op de hoogte te blijven